Imatge6

LA NOSTRA LLAR D’INFANTS és un espai pensat per a què l’infant pugui créixer i desenvolupar-se de forma integral en un ambient adequat a les seves necessitats individuals. La llengua vehicular de l’escola és la llengua catalana. Tanmateix, els infants faran l’adaptació en la seva llengua materna i, de mica en mica, se’ls introduirà la llengua de l’escola.

 A l’escola bressol, els infants:

VIUEN bona part del seu temps, que es reparteix en diverses activitats: menjar, jugar, dormir, higiene personal, comunicació, observació… CREIXEN físicament en un ambient de salut, i creixen com a persones en un entorn que els ajuda a ser progressivament autònoms. CONVIUEN i es relacionen amb altres persones de la seva edat, que tenen necessitats molt semblants.

SÓN RESPECTATS I ESTIMATS, guiats per la curiositat, la descoberta i l’interès per tot allò que els envolta. En definitiva, S’EDUQUEN! Tot això ho fem mitjançant un espai ric, on sigui possible relacionar-se, i dins d’un context ple de sensacions i situacions, on noves relacions i nous aprenentatges siguin possibles.

ENTENEM l’infant com una persona competent, protagonista de la seva història, actiu, amb curiositat i amb ganes de descobrir i aprendre. Per això, a la nostra escola pretenem potenciar i afavorir el desenvolupament màxim de les capacitats, oferir-li els recursos materials i humans que li possibilitin la vivència d’experiències educatives i que promoguin el seu desenvolupament integral tot respectant la diversitat i les diferents possibilitats.

Pretenem que l’infant:

• S’identifiqui com a persona, s’adoni que creix prenent consciència i apreciant totes les parts del seu cos i les habilitats que va adquirint.

• Comprengui el llenguatge de l’adult i es comuniqui i expressi a través de la música, el moviment, el gest, el joc i la paraula amb la millora progressiva del llenguatge oral. 

• Adquireixi progressivament hàbits d’autonomia personal i de comportament social.

• Representi objectes i accions de la vida diària mitjançant el joc simbòlic i els diferents llenguatges.

• Actuï sobre la realitat immediata i estableixi relacions entre els objectes segons les seves característiques perceptives i les pròpies vivències

FAMÍLIA – ESCOLA

La llar d’infants duu a terme una tasca educativa que s’inicia en el si de la família, i per tant, família i escola com a coeducadores hem de dur plegats aquesta tasca amb coherència per tal d’afavorir un desenvolupament harmònic i adient a l’infant. La comunicació és fonamental i per això propiciem i adeqüem espais i moments per intercanviar els aspectes de la vida quotidiana dels nens i nenes i remarquem la importància d’assistir a totes les reunions i entrevistes personals a les quals se us convoqui. Per part de l’escola, mantenim una comunicació diària de l’estat de l’infant i de l’activitat de grup, mitjançant l’agenda. Les famílies rebran informació de tot el referent al procés educatiu de l’infant. Al llarg del curs tindran dos informes on podran comprovar quin ha estat el procés d’aprenentatge i quina ha estat l’evolució del nen.