Què fem a l’ESO?

QUÈ FEM A L’ESO?                IMG_4661                               

L’etapa de l’Educaciò Secundària Obligatòria comprèn els alumnes de 12 a 16 anys. Es divideix en quatre   cursos acadèmics. El currículum s’organitza en diferents  matèries que pretén assegurar  la mateixa estructura,  la   flexibilitat i la correcta adaptació a la diversitat dels alumnes. Cal definir els objectius didàctics i les activitats que han de realitzar els alumnes, així com les propostes metodològiques per a  organitzar-les.

Currículum comú i currículum optatiu

El currículum de l’alumne es subdivideix en currículum comú que és igual per a tots els alumnes que cursen un mateix curs i en currículum optatiu que s’estructura individualment tenint en compte les necessitats i preferències dels alumnes i del propi centre educatiu. El nostre centre presenta anualment una oferta de matèries optatives que l’alumne, amb l’orientació del seu tutor o tutora, escull per realitzar-los al llarg del curs.

Treball de síntesi i projecte de recerca

A cada curs es realitza un treball de síntesi amb el qual s’avalua l’assoliment dels objectius generals del curs. Aquest consisteix en una sèrie de situacions en què l’alumne ha de saber organitzar-se individualment i en grup per tal de cercar possibles solucions. Es demana en aquest crèdit que l’alumne apliqui de manera pràctica els coneixements i habilitats adquirits al llarg del curs. Aquestes activitats globalitzen aspectes de les diverses àrees del currículum ( per tant, seran programades per tot l’equip de professors) i tenen una durada equivalent a 35 hores de treball consecutives.
El quart curs de secundària realitza el projecte de recerca. Aquest projecte ha d’estar constituït per un conjunt d’activitats de descoberta i recerca realitzades per l’alumnat entorn d’un tema escollit i acotat, en part, per ell mateix, sota el guiatge del professorat. Els alumnes disposen d’una hora setmanal per a la seva realització.

Activitats complementàries

El currículum de cada alumne s’amplia amb una oferta d’activitats complementàries que l’escola proposa anualment per a cada curs per tal d’augmentar els coneixements i habilitats en àrees determinades. L’escola atorga a aquestes activitats la mateixa importància a les àreIMG_4572es complementàries que a les àrees curriculars.

– Maneres de comunicar-se: Anglès

– Maneres de comunicar-se: Francès

– Scientific Knowledge

– Orientació professional

 

Preparació per al futur

Al darrer curs es realitza, dins de l’acció tutorial, una orientació d’estudis i professions amb l’objectiu final que l’alumne faci una elecció professional i acadèmica d’acord amb la seva personalitat, aptituds  i interessos.