fbpx

Educació secundària

Educació Secundària

L’etapa de l’Educació Secundària Obligatòria comprèn els alumnes de 12 a 16 anys. Es divideix en quatre cursos acadèmics. El currículum s’organitza en diferents matèries que pretenen assegurar la mateixa estructura, flexibilitat i correcta adaptació a la diversitat dels alumnes. Cal definir els objectius didàctics i les activitats que han de realitzar els alumnes, així com les propostes metodològiques per organitzar-les.

Currículum comú i currículum optatiu

El currículum de l’alumne es subdivideix en currículum comú que és igual per a tots els alumnes que cursen un mateix curs i en currículum optatiu que s’estructura individualment tenint en compte les necessitats i preferències dels alumnes i del propi centre educatiu. El nostre centre presenta anualment una oferta de matèries optatives que l’alumne, amb l’orientació del seu tutor o tutora, escull per realitzar-les al llarg del curs.

Treball de síntesi i projecte de recerca

A cada curs es realitza un treball de síntesi amb el qual s’avalua l’assoliment dels objectius generals del curs. Consisteix en una sèrie de situacions en què l’alumne ha de saber organitzar-se individualment i en grup per tal de cercar solucions, aplicant de manera pràctica els coneixements i habilitats adquirits al llarg del curs. Aquestes activitats globalitzen aspectes de les diverses àrees del currículum i tenen una durada equivalent a 35 hores de treball consecutives.

El quart curs de secundària realitza el projecte de recerca. Aquest projecte ha d’estar constituït per un conjunt d’activitats de descoberta i recerca realitzades per l’alumnat entorn d’un tema escollit i acotat, en part, per ell mateix, sota el guiatge del professorat. Els alumnes disposen d’una hora setmanal per a la seva realització.

Activitats complementàries

El currículum de cada alumne s’amplia amb una oferta d’activitats complementàries que l’escola proposa anualment per a cada curs per tal d’augmentar coneixements i habilitats en àrees determinades. L’escola atorga a aquestes activitats la mateixa importància a les àrees complementàries que a les àrees curriculars: Maneres de comunicar-se (anglès o francès), Scientific Knowledge, Orientació professional.

Preparació per al futur

Al darrer curs es realitza, dins de l’acció tutorial, una orientació d’estudis i professions amb l’objectiu final que l’alumne faci una elecció professional i acadèmica d’acord amb la seva personalitat, aptituds i interessos.

Servei comunitari

El servei comunitari té per objectiu garantir que els estudiants - al llarg de la seva escolarització - experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l'exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

Està estructurat en unes hores de formació que preparen els alumnes per poder realitzar el treball de camp adreçat als usuaris. Hi ha diferents projectes que pretenen donar resposta als interessos i motivacions dels alumnes.

Serveis de l’escola

nnn

Acollida

nnn

Menjador

nnn

Transport

nnn

Extraescolars

nnn

Contacta amb el director de l’escola

Si vols pots concretar una estrevista personal amb el director