fbpx

Coneix l’escola

Els nostres pilars

Qualitat acadèmica, promovem un model d’ensenyament aprenentatge rigorós i amb resultats contrastats. Procurem una sòlida formació humanística que faciliti la comprensió del món, una formació científica que permeti transformar-ho i una desenvolupament de la competència lingüística, no només com una necessitat per viure i interactuar en un món global, si no sobretot com un sistema de pensament.
Inquietud pedagògica, promovem processos d’avaluació i millora continuada que permetin donar respostes actuals als reptes i necessitats que la societat planteja al centre escolar. Participem en xarxes i comunitats d’aprenentatge professional per a la contínua actualització del nostre claustre de professors.
Formació humana en valors i emocions, acompanyem els nostres alumnes en el creixement de tots els àmbits de la persona, per arribar a ser una persona madura, estable i responsable, amb valors humans. Oferim oportunitats per al desenvolupament dels seus talents personals.
Acompanyament personalitzat de l'alumne, afavorim que l’alumne sigui conscient de com aprèn; creant entorns d’aprenentatge que afavoreixin la construcció personal del coneixement. Apliquem sistemes d’avaluació orientats a la millora personal i a l’optimització de l’aprenentatge.
Atenció propera a les famílies creiem i fomentem la corresponsabilitat entre família i escola. Procurem un treball en equip i col·laboratiu de tots els membres de la comunitat educativa per aconseguir un fi comú: el benestar, la felicitat i el desenvolupament harmònic dels nostres alumnes.
Reconeixement de la diversitat, preparem els nostres alumnes per viure en un món global i divers, tant en creences com en cultures. Afavorim el desenvolupament de valors com el del respecte, la tolerància i la convivència que els permetin ser agents actius i compromesos en la construcció d’un món més just.
projecteescola

El nostre projecte educatiu

El Col·legi Claret és i vol ser ideològicament plural, català i confessional, es recolza en els principis de l’humanisme cristià.

Això vol dir respectar totes les ideologies i creences, donant la informació de la manera més objectiva possible, per facilitar la formació progressiva de criteris propis i d’anàlisi de la realitat.

Els pares poden i han d’ajudar els seus fills en aquest procés a partir dels exemples en la seva vida familiar.

Pot veure el Projecte Educatiu de Centre aquí

Els nostres eixos fonamentals

Capacitats i Competències

Treballem per desenvolupar capacitats i competències utilitzant coneixements pràctics propers a l´alumne.

Acció tutorial

Entenem l’acció tutorial com a bàsica, així com el coneixement i el seguiment de l’alumne en el seu procés de creixement i la relació fluida i sincera amb les famílies.

Noves tecnologies

Utilitzem les TIC’S com a eines bàsiques en el procés d’ensenyament-aprenentatge.

Llengües estrangeres

Treballem la llengua anglesa des de primer cicle d’educació infantil.

Els nostres eixos fonamentals

Treballem per una escola

Treballem per una escola
Respectuosa amb les necessitats i ritmes d’aprenentatge de cada infant.
Que faciliti el desenvolupament integral dels nens i nenes.
Creativa, que permeti els infants expressar-se de múltiples maneres.
Viva, en contínua avaluació i transformació per donar resposta a les necessitats dels infants i llurs famílies.
Activa, que fomenti la relació amb l’entorn.
Que promogui els valors de la convivència, la solidaritat i la tolerància entre tots els membres de la comunitat educativa i de la societat.

La nostra metodologia

Des de les primeres etapes, afavorim el desenvolupament acadèmic i personal dels infants i els acompanyem al llarg del seu creixement per a què arribin a ser persones competents en la societat del segle XXI.

La nostra metodologia es basa en una imatge d’infant:

Capaç, competent.
Protagonista del seu procés d’aprenentatge.
Curiós, atrevit, amb ganes d’explorar i descobrir el món que l’envolta.
Despert, sempre pendent del que passa al seu voltant.
Actiu, en moviment i amb ganes d’actuar constantment.
Perfecte tal i com és.
metode

Tomb per l'escola